ГлавнаяУставРегистр. документыРегалии организацииСтруктура организации
Главная
Новости Кают-Компании
Наша видеохроника
Новости партнёров
Наши проекты
Конференции
Экспедиции
Презентации
Пресс-конференции, СМИ о нас
Наши издания
Наша поэзия
Статьи
Списки
Ищем родственников погибших воинов
———————————————
Поиск
Гостевая
  stal
 
 war book
 
Гарант и Партнеры
 
Military Крым
 
  stal
 
 pamyat
 
 znam
 
 monjetta
 
 САЙТ О ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫХ ЛЮДЯХ, РАДЕЮЩИХ ЗА СВОЁ ОТЕЧЕСТВО
373,848Посетителей:
153Посетителей сегодня:
162Посетителей вчера:
7,626Просмотров этой страницы:
62Вы просмотрели страниц:
Locations of visitors to this page

 

 

 

 

 

Главная arrow Устав
Устав

Статут громадської організації “Товариство ветеранів розвідки Військово-морського флоту”

 ustav

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1 Громадська організація « Товариство ветеранів розвідки Військово-морського флоту / далі за текстом Організація / є громадською організацією, яка створена на добровільних засадах у відповідності до Закону України «Про обєднання громадян».

 1.2 Організація керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про об єднання громадян», іншими нормативними актами України та цим Статутом.

 1.3 У своїй діяльності Організація не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку та його перерозподілу між своїми членами.

 1.4 Організація створюється і діє на принципах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності і гласності.

 1.5 Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

 1.6 Обмеження в діяльності Організації може встановлюватись тільки Конституцією, Законами та іншими нормативно-правовими актами України.

 1.7 Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Організації, так само як і втручання Організації у діяльність державних органів не допускається, крім випадків, передбачених Законодавством України.

 1.8 Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, як і члени Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

 1.9 Організація не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Організації.

 1.10 Організація є юридичною особою за законодавством України з моменту її державної реєстрації, володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати майнових та пов'язаних з ними немайнових прав, брати на себе зобов'язання, укладати угоди ( договори, контракти ), бути позивачем і відповідачем у суді, господарському чи третейському суді, мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, круглу печатку, штампи, емблеми, іншу символіку та атрибутику, зразки яких затверджуються Радою та реєструються у встановленому Законом порядку.

 1.11 Організація може мати місцеві осередки, які легалізують свою діяльність у встановленому Законом порядку.

 1.12 Організація має право одержувати майно та кошти, пожертвування від фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів.

 1.13 Організація може створювати госпрозрахункові установи і організації із статусом юридичних осіб, в порядку встановленому законодавством.

 1.14 Повна назва Організації українською мовою: «Товариство ветеранів розвідки Військово-Морського Флоту». Скорочена назва: « Ветерани розвідки ВМФ».

 1.15 Юридична адреса Організації : Україна, м. Київ-112, вул. Дегтярівська,52, кім.22.

 1.16 Організація має місцевий статус,територія її діяльності: м. Київ.

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 2.1 Основною метою діяльності Організації є обєднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національних, культурних,  спортивних та інших спільних інтересів.

 2.2 Завдання Організації:

  2.2.1 залучає до своїх рядів нових членів Організації;

  2.2.2 надає членам Організації підтримку, сприяє соціальній, інформаційній, правовій та іншим видам допомоги;

  2.2.3 підтримує та реалізує заходи, направлені на соціальну реабілітацію членів Організації, сприяє їх оздоровленню в лікувальних установах;

  2.2.4 сприяє членам Організації в захисті їх прав й законних інтересів, надає їм підтримку у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суспільно- політичними організаціями.

  2.2.5 вишукує матеріальні та фінансові ресурси для здійснення благодійної діяльності для ветеранів та членів їх сімей, сімей померлих і загиблих ветеранів, залучаючи для цих цілей кошти фізичних та юридичних осіб, а також вишукує можливості для покращання благополуччя ветеранів шляхом їх працевлаштування;

  2.2.6 сприяє активній участі членів Організації у військово-патріотичному вихованні молоді, підвищенні в суспільстві престижу служби у Збройних Силах;

  2.2.7 працює з засобами масової інформації, публікує статті членів Організації в газетах та журналах;

  2.2.8 організує самостійно, а також приймає участь в проведенні урочистих заходів, пов'язаних з Військово—Морським Флотом, направлених на увічнення пам'яті про подвиги військових моряків;

  2.2.9 встановлює, підтримує і розвиває контакти з міжнародними і національними організаціями інших країн, обмінюється досвідом роботи та інформацією в межах статутної діяльності, заключає договори про співробітництво;

  2.2.10 здійснює прийом зарубіжних делегацій з метою обміну досвідом для розвитку співробітництва;

  2.2.11 здійснює для забезпечення своїх статутних цілей інші види діяльності, що не суперечать законодавству України.

 3 ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ ЯЗКИ

 3.1 Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.

 3.2 Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 14 років.

 3.3 Колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств, організації та установ, які своєю діяльністю сприяють вирішенню статутних завдань Організації. Колективні члени реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

 3.4 Прийняття у члени Організації здійснюється загальними Зборами членів Організації за пропозицією Ради Організації за умови:
подання заяви індивідуального члена або рішення керівного органу колективу підприємства, установи, організації колективного члена ;
визнання положень установчих документів Організації;
визнання цілей Організації;
сприяння діяльності Організації.

 3.5 Члени Організації мають право :

  — брати участь у заходах, що здійснюються Організацією ;

  — вносити пропозиції до статутних органів Організації, з питань, що пов'язані з її діяльністю ;

  — обирати та бути обраним до керівних органів Організації;

  — отримати інформацію про діяльність Організації;

  — вийти з членів Організації в будь-який час за власним бажанням.

 3.6 Члени Організації зобов'язані:

  — дотримуватись вимог статуту Організації;

  — брати активну участь у статутній діяльності Організації. 

 3.7 Член Організації може бути виключений із Організації, якщо він не бере участі у її діяльності, не виконує обов'язків члена Організації, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Організації, її фінансовому стану.
Виключення проводиться за процедурою таємного голосування. Позитивним вважається рішення, якщо за нього проголосує більше половини членів Організації.
Рішення про виключення приймається загальними зборами членів за пропозицією Ради простою більшістю голосів членів Ради.
Вихід з Організації відбувається за рішенням загальних зборів приймається на підставі письмового звернення члена.

4 СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

4.1 Статутними органами Організації є :

  — Загальні збори членів Організації:

  — Рада;

  — Ревізійна комісія.

 4.2 Вищим органом управління Організації є Загальні збори її членів, надалі «Збори».

У Зборах беруть участь індивідуальні члени та уповноважені представники колективних членів.

 4.3 Збори скликаються Радою Організації не рідше ніж один раз на рік. В разі необхідності за рішенням Ради !4 членів Організації або Ревізійної комісії можуть бути скликані позачергові Збори.

 4.4 Виключною компетенцією Зборів є:

  — затвердження Статуту Організації;

  — внесення змін та доповнень до Статуту Організації;

  — визначення основних та перспективних напрямків діяльності Організації;

  — прийняття регламенту роботи Зборів Організації, затвердження Положення про Раду та Ревізійну комісію Організації;

  — реалізація права власності на майно та кошти Організації;

  — обрання та відкликання членів Ради та Ревізійної комісії;

  — обрання Голови Ревізійної комісії;

  — затвердження звітів Ради та Ревізійної комісії;

  — прийняття рішення про прийом до членів Організації та виключення із членів Організації;

  — прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації.

 4.5 Збори правомочні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Зборах присутні не менш як 2/3 членів Організації. Повідомлення про проведення зборів всі члени Організації мають отримати не пізніше ніж за 5 днів до призначеної дати їх проведення. Усі рішення, крім перерахованих нижче, приймаються шляхом голосування і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Організації. Питання, рішення за якими приймаються 2/3 голосів членів Організації:
визначення кількості членів Ради ;
обрання членів Ради та Ревізійної комісії Організації. Рішення Зборів, прийняті за додержанням викладеного порядку, є обов'язковими для усіх членів та органів управління Організації.

 4.6 Виконавчим органом Організації, що діє в період між Зборами є Рада Організації.

 4.7 Рада Організації здійснює поточне управління всією діяльністю Організації.

 4.8 Рада Організації обирається Зборами у кількості визначеними зборами, терміном на один рік шляхом таємного голосування.

 4.9 Рада Організації :

  — затверджує кошторис та принципи використання коштів Організації;

  — затверджує зразки печатки, штампів та іншої атрибутики Організації;

  — обирає з членів Ради Голову Ради Організації;

  — заслуховує та затверджує річні звіти Голови Ради ;

  — розглядає питання поточної діяльності Організації та виносить по ним рішення ;

  — затверджує штатний розклад;

  — розпоряджається майном та коштами Організації згідно до принципів, затверджених Зборами, відповідно до чинного Законодавства ;

  — приймає рішення про створення, реорганізації та ліквідацію підприємств, установ та організації за участю Організації, затверджує їх Статути ;

  — вирішує інші питання діяльності Організації, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів та Ревізійної комісії;

  — вирішує конфлікти, які можуть виникнути між членами Організації;

  — подає пропозиції Зборам Організації щодо прийняття до членів Організації чи виключення із членів Організації.

 4.10 Чергові засідання Ради Організації скликаються не рідше шести разів на рік, а позачергові - за ініціативи членів Ради Організації. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні всі члени Ради. Рішення Ради приймається голосуванням консенсусом.

 4.11 Очолює Раду Голова Ради, який є вищою посадовою особою Організації, обирається Радою простою більшістю голосів з числа членів Ради терміном на один рік.

 4.12 Голова Ради Організації:

  — організовує роботу Ради ;

  — має право першого підпису на документах Організації;

  — головує на засіданнях Ради ;

  — виконує інші функції, що витікають з цього Статуту та чинного Законодавства ;

  — представляє Організацію у відносинах з усіма державними і недержавними установами, підприємствами, організаціями;

  — після узгодження з іншими членами Ради, діє від імені Організації та підписує всі угоди без довіреності, крім фінансових документів;

  — у разі необхідності виконує інші обов'язки пов'язані із статутною діяльністю Організації.

 4.13 Контроль за статутною діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія, що складається із трьох осіб.

 4.14 Ревізійна комісія обирається Зборами Організації строком на один рік .

 4.15 До функції Ревізійної комісії відносяться перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов'язані з контролем статутної діяльності Організації.

Ревізійна комісія :

  — здійснює контроль статутної діяльності Організації;

  — вимагає від посадових осіб Організації в разі необхідності подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів ;

  — направляє результати перевірки Ради та Зборам Організації.

 4.16 Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна Зборам Організації.

5 МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ .

 5.1 Для забезпечення своєї статутної діяльності Організація може мати у своїй власності будинки, споруди, обладнання, устаткування, інвентар, транспортні засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, інше майно.

 5.2 Кошти та майно Організації використовуються виключно для виконання ії статутних мети та завдань.

 5.3 Власність Організації охороняється і захищається законодавством про власність і іншим чинним законодавством України.

 5.4 Майно та кошти Організації утворюються за рахунок :
добровільних внесків членів Організації, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань ( грантів ) фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів.
пасивних доходів ;
грошових надходжень, одержаних від господарської та іншої діяльності, створених Організацією госпрозрахункових установ та організації, заснованих підприємств ;
інших надходжень, незаборонених законодавством України для громадських організацій, що не ведуть до втрати ознак неприбутковості.

 5.5 З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статутом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

 6 ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

 6.1 Організація веде облік результатів діяльності, веде оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність.

 6.2 Фінансовий рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.

 6.3 Річний звіт Організації та баланс складаються після закінчення фінансового року не пізніше, ніж встановлено чинним законодавством України.

 6.4 Організація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність, за достовірність даних, що містяться у річному звіті та балансі.

 7 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 7.1 Припинення діяльності Організації може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 7.2 Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Зборів Організації. У разі реорганізації Організації її права і обов'язки переходять до правонаступників.

 7.3 Ліквідація Організації здійснюється у випадках :
прийняття відповідного рішення Зборами Організації
за рішенням суду ;
в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

 7.4 У разі ліквідації громадської організації її активи повинні бути передані іншим неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету.

 8 ВНЕСЕННЯ ЗМІН.

 8.1 Зміни та доповнення до Статутного документу Організації вносяться Зборами Організації.

 8.2 Про зміни та доповнення, що сталися в Статутному документу, Організація у п'ятиденний термін повідомляє реєструючий орган.

 

 

Сергей
В 74 году закончил Пинский учебный отряд, Школу оружия, правда служил на КСФ БЧ-2, именно поэтому хо
Чернолевский Андрей
Нужна информация о боевых действиях Днепровской флотилии в Беларуссии ,(желательно в Гомельской обл,

 

17.11.2017
Товарищество ветеранов Разведки ВМФ © 2017